PARK REVİZYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YENİ PARKLARIN YAPIMI, MEVCUT PARKLARIN REVİZYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç...

YENİ PARKLARIN YAPIMI, MEVCUT PARKLARIN REVİZYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN                                                         :2023/980195

 

1-İdarenin

a) Adı                                                     :PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

b) Adresi                                                :Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK İSTANBUL PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası                    :   4448180 - 2165851495

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası                                       :   https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                                               :   YENİ PARKLARIN YAPIMI, MEVCUT PARKLARIN REVİZYONU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI İŞ

b) Niteliği, türü ve miktarı                  :   464 Kalemle Yeni Parkların Yapımı, Mevcut Parkların Revizyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       :   İSTANBUL/PENDİK

ç) Süresi/teslim tarihi                         :   Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi                         :   Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  :           16.10.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)            :                                                        Pendik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı                                    Açıklama

Numune Ürün Teslim Tutanağı           İhale Genel Teknik Şartnamesinin 4. NUMUNE LİSTESİ Başlıklı maddesi doğrultusunda hazırlanan Numune Tutanağı Evrak Numarası

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan A XVIII ve/veya B III Grubu İşler Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarı
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları

A-Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Puan Tablosu 1: Özel 6 - 32MM`YE KADAR KIRMATAŞ TEMİN EDİLEREK, EL İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 2: Özel 9 - PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI 3 Puan 3: Özel 25 - BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) 3 Puan 4: Özel 30- 3 CM KALINLIĞINDA AÇIK RENKLİ TRAVERTEN LEVHALAR İLE DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI (3CMX30-40-50CMXSERBEST BOY) (HONLU VE CİLALI HARİÇ HER TÜRLÜ YÜZEY İŞLEMLİ) (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 5: Özel 34 - YÜZEYİ GRANÜLLÜ 8 CM KALINLIKTA, HER RENK VE EBATTA BETON PARKE VE PLAK TAŞLARIN TEMİN EDİLEREK DÖŞEME YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 3 Puan 6: Özel 37- 50 X 20 X 10 CM BOYUTLARINDA NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BETON BORDÜR DÖŞENMESİ (PAHLI, HER RENK) (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 7: Özel 54- KAUÇUK SÖKÜLMESİ, NAKLİ VE ZEMİNİN SİLİNMESİ (NAKLİYE DAHİL) 2 Puan 8: Özel 57- 40X40X2,5 CM EBATLARINDA SBR KARO KAUÇUK KAPLAMASI YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 3 Puan 9: Özel 64- 55 MM SENTETİK ÇİM ZEMİN KAPLAMASI YAPILMASI ( NAKLİYE DAHİL) 4 Puan 10: Özel 69- SFERO DÖKÜM IZGARANIN TEMİNİ VE YERİNE KONULMASI (MALZEME VE NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 11: Özel 70 - İŞLENEREK DEKORE EDİLMİŞ HER ÇEŞİT DEMİRDEN PARMAKLIK, KORKULUK V.B.DEKORATİF (PERFORJE) İMALAT YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) 3 Puan 12: Özel 72 - LAMA VE PROFİL DEMİRLERDEN ÇEŞİTLİ DEMİR İŞLERİ YAPILMASI VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) 3 Puan 13: Özel 96 - BRÜT BETON, SIVALI VEYA ESKİ BOYALI YÜZEYLERE, ASTAR UYGULANARAK SİLİKON ESASLI SU BAZLI BOYA YAPILMASI (DIŞ CEPHE) 1 Puan 14: Özel 105 - EMPRENYE EDİLMİŞ 1. SINIF ÇAM KERESTE İLE SUNDURMA, KAMELYA VB AHŞAP İMALATI İŞLERİNİN YAPILMASI VE CİLALANMASI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 15: Özel 107- HER EBATTA VE ÖLÇÜDE AHŞAP TRAVERS İLE ÇİM DERZLİ DÖŞEME YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 16: Özel 109- 170 CM X 180 CM EBATLARINDA AHŞAP PİKNİK MASASI TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 17: Özel 140- PARK YAPIMI - TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İMALATLARINDA HAZIR ÇİM SERİMİ (KÜLTÜR ÇİMİ) (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 18: Özel 156- PARK YAPIMI - TADİLATI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İMALATLARINDA RENKLİ AĞAÇ YONGASI TEMİNİ VE SERİMİ 1 Puan 19: Özel 164 -6 M³ İTHAL SIKIŞTIRILMIŞ POŞETLİ TORF (LİTVANYA) TEMİNİ (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 20: Özel 174- CRATAEGUS LAEVİGATA PAUL'S SCARLET (PEMBE ÇİÇEKLİ SÜS ALIÇ) [ KUTUR:(14-16) ; BOY:(-) ; (SAKSILI) ] TEMİNİ VE NAKLİ 1 Puan 21: Özel 181- NERİUM OLEANDER (TİJLİ ZAKKUM AĞACI) [ KUTUR:(14-16) ; BOY:(-) ; (TİJLİ,SAKSILI) ] TEMİNİ VE NAKLİ 1 Puan 22: Özel 197- EUONYMUS JAPONİCA `EMMAR GOLD` (ALTUNİ TAFLAN) [ BOY:(25-30) ; (SAKSILI) ] TEMİNİ VE NAKLİ 1 Puan 23: Özel 198- EURYOPS PECTİNATUS (GÜNEŞ PAPATYASI) [ BOY:(25-30) ; (SAKSILI) ] TEMİNİ VE NAKLİ 2 Puan 24: Özel 202- JUNİPERUS HORİZONTALİS (YAYILICI ARDIÇ) [ BOY:(60-80) ; (SAKSILI) ] TEMİNİ VE NAKLİ 1 Puan 25: Özel 223- YAZLIK VE KIŞLIK TÜPLÜ MEVSİMLİK ÇİÇEK TEMİNİ 1 Puan 26: Özel 290- LED PROJEKTÖR, IŞIK AKISI EN AZ 12750 LM, ARMATÜR IŞIKSAL VERİMİ EN AZ 110 LM/W TEMİNİ VE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 27: Özel 323- IP BULLET DIŞ MEKAN SABİT KAMERA TEMİNİ VE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 28: Özel 338- ROTOR TİP POP-UP SPRİNG (1/2") TEMİNİ VE MONTAJI 1 Puan 29: Özel 383- 2 İSTASYON PİLLİ TİMER TEMİNİ VE MONTAJI 1 Puan 30: Özel 399 - TİP 1 OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 31: Özel 406- TİP 3 SALINCAK TEMİNİ VE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 32: Özel 415- ANTRENMAN İSTASYONU TEMİNİ VE MONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan 33: Özel 464 - SONDAJ KUYUSU DEMONTAJI (NAKLİYE DAHİL) 1 Puan TOPLAM: 50 Tabloda yer alan iş kalemleri için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin, toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için tablo 1 de yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01895625

22 Eyl 2023 - 00:02 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Son Saat Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Son Saat Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Son Saat Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Son Saat Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.