logo

İstanbul Medeniyet Üniversitesi temizlik sarf malzemesi ve ekipmanları satın alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi temizlik sarf malzemesi ve ekipmanları satın alacak

Temizlik sarf malzemesi ve ekipmanları satın alınacak. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü konuyla ilgili ihaleye çıkıyor.

İHALENİN DETAYLARINI İNCELEMEK İÇİN SAYFAYA TIKLAYIN

İlan Metni

35 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEMESİ VE EKİPMANLARI
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ


35 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEMESİ VE EKİPMANLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/143322
1-İdarenin
a) Adresi:Dumlupınar mahallesi, D-100 Karayolu No:98 34662 GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2162802144 –
c) Elektronik Posta Adresi:yasemin.yuzuguzel@medeniyet.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:35 KALEM TEMİZLİK SARF MALZEMESİ VE EKİPMANLARI ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:İstanbul Medeniyet Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Depoları
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalandıktan sonra İdarenin talebi üzerine 5 iş günü içerisinde İdarenin belirlediği oranlarda ilk teslimat yapılacak ve devamında idarenin belirlediği zamanlarda ve oranlarda idarenin talebi üzerine 5 iş günü içerisinde malzeme Üniversite depolarına teslim edilecek ve teslim tutanakları İdareye teslim edilecektir. Ürünlerin teslimatı ve depolara yerleştirilmesi firma elemanları tarafından mesai saatleri içinde (09:00 – 15:00) yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:DUMLUPINAR MAH. D 100 KARAYOLU NO:98 GÖZTEPE /İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:02.04.2020 – 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli, 35 kalem üründen ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale saatinden önce sunacaktır. Numuneler şartnamede istenilen ürünlerin kalitesinin kontrol edilmesi amacıyla istenmektedir. Numuneler ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere etiket yapıştırılarak ve dizi pusulasına bağlanarak teslim edilecektir. Numune görüldü tutanağı teklif zarfı içerisinde teslim edilecektir. Numune görüldü tutanağı olmayan teklifler ihale dışı bırakılacaktır. Şartnamede belirtilen belgeler muayene aşamasında idareye teslim edilecektir. Belgeleri olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numunelerini geri almak isteyen firmalar ihale kararının kendilerine tebliğ edilmesine müteakip 3 işgünü içerisinde numunelerini geri almak için İdareye başvurmaları gerekir. 3 İş günü içinde başvuru yapmayanların numuneleri iade edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Medeniyet Üniversitesi /İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ